Промишленото производство се повишава с 3.3% през април 2024 г., в сравнение с предходния месец - това сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо април 2023 г. е регистрирано понижение с 0.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Месечни изменения

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.8%, в добивната промишленост - с 4.2%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21.5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 13.2%.

Намаление е регистрирано при производството на електрически съоръжения - с 9.2%, производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.4%.

Годишни изменения

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - със 7.7%, и при преработващата промишленост - с 1.9%, а ръст - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.6%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо април 2023 г. се наблюдава при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 23.5%, производството на превозни средства, без автомобили - с 23.1%, производството на електрически съоръжения - с 22.8%, производството, некласифицирано другаде - с 22.2%.

Ръст е регистриран при производството на основни метали - с 34.7%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 11.1%, производството на тютюневи изделия - с 10.0%.