Общият показател на бизнес климата през юни 2023 година запазва равнището си от предходния месец, като подобрение е регистрирано единствено в търговията на дребно. Това показват данните на Националния статистически институт. 

Бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите събират информация за мненията на предприемачите по отношение на състоянието и развитието на техния бизнес. Ето как изглеждат резултатите от анкетата за месец юни.

Промишленост

Съставният показател на бизнес климата в промишлеността остава на нивото си от май. Според промишлените предприемачи има известно намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Основните затруднения за предприятията продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава понижение на негативното въздействие на първия фактор.

По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за леко повишение, въпреки че преобладаващата част от тях предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство

През юни индексът на бизнес климата в строителството намалява с 2.3 пункта, което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за състоянието на предприятията. Резервирани са и мненията им относно настоящата и очакваната строителна активност.

Основният проблем за дейността в сектора остава несигурната икономическа среда, посочена от 66.3% от предприятията. На второ и трето място са цените на материалите и недостигът на работна сила.

По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в строителството да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател на бизнес климата в търговията на дребно нараства с 2.4 пункта в резултат на оптимистичните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Позитивни са и очакванията им относно поръчките към доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила, макар анкетата да регистрира намаление на отрицателното им влияние.

По отношение на продажните цени прогнозите на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващото тримесечие. 

Услуги

През юни бизнес климатът в сектора на услугите се влошава с 1.6 пункта, което се дължи на негативните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги се подобряват.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните пречки за дейността в сектора, посочени съответно от 55.7 и 33.6% от предприятията.

Относно продажните цени, мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.