Ново увеличение на таксите вече предприеха някои банки у нас, докато потребителите очакват от септември да могат да ползват сметка за основни операции без такси и комисиони, пише darik.bg

Пощенска банка увеличава от 29 август таксата за теглене на пари на каса от разплащателна сметка на своите клиенти, като за сумата до 2000 лева таксата става 0,70% върху изтегленото, но не по-малко от 7 лева. Ако решите да изтеглите над 2000 лева, то то ще платите 0,70% от сумата с предварителна заявка за теглене, а ако нямате такава – 0,80% от цялата сума, но минимум 15 лева. Досега таксата беше 0,60% върху сумата, а без заявка – 0,70% от нея.

Повече ще ви вземат на касата в банката и ако теглите пари от спестовната си сметка, като до 2000 лева таксата е минимум 7 лева, а не 6 лева, както е в момента. Без заявка за по-големи суми от спестовна сметка банката вече ще прибира 0,80% от изтеглената сума, но не по-малко от 15 лева. По-големи такси се въвеждат и за теглене на пари от депозити – ако направите това на дата, различна от падежа, вече ще платите не по-малко от 8 лева или 0,75% от сумата. В момента няма минимална такса, а тя е 0,65% от изтеглената сума.

За превод на пари между сметки на един клиент или на различни потребители таксата от 29 август става 5 лева, с 1 лев повече от тази в момента. Въвежда се и нова такса за незабавно плащане при интернет банкиране – 1,20 лева.

Двойно повече ще взима банката, ако искате да ви достави експресно банковата карта в чужбина, като това вече ще ви струва 200 лева, а не 100 лева, както сега. Нови такси се въвеждат и за залагания и хазарт в това число и в интернет, както и за получаване на такива суми по картата ще платите минимум 20 стотинки или 0,1% от трансакцията.

От 14 август Централна кооперативна банка също променя част от таксите за граждани. И тук увеличение има при тегленето на пари в брой на каса, независимо дали от разплащателна, депозитна, или спестовна сметка, ако сумата е от 100 до 2000 лева, клиентът вече ще плаща 6 лева, а не 4 лв., както досега. По-голяма сума ще ви вземе банката и ако не заявите предварително, че ще теглите парите. Досега таксата беше 0,6% върху сумата, но минимум 10 лева, а сега става 0,7%, но поне 10 лева.

НАП изпраща електронни писма до длъжници

Ако пък платите резервацията си за почивка по сметка в банката например и внесете парите в брой, ще дължите поне 6 лева или 0,45% от сумата, при 3 лева досега и 0,3% от сумата.

4 лева става таксата, ако клиент реши да прехвърли пари от една своя сметка в друга или пък в такава на друг клиент.

Освен за внасяне, повече пари ще ни взимат и за теглене на суми от фирмени сметки. Ако направите това на каса от 14 август вече ще дължите 6 лева, а не 5 лв., както е в момента.

Общинска банка също уведомява клиентите си за промени в тарифите от 10 август. За всеки превод от платежна сметка за основни операции към сметки или депозити на други клиенти таксата става 1,50 лева при 90 стотинки сега. За всяка вноска на каса от лице, което не е титуляр на сметката за банкноти, банката ще взима вече 0,20% върху цялата сума, но не по-малко от 4 лева, като сега таксата е 0,10%, но минимум 1 лев.

За издаване на допълнителна дебитна карта таксата става 6 лева, а за експресна услуга по издаване, подновяване или преиздаване на карта – 12 лева, при 10 лева сега.

Асен Василев: Целта ни е до края на септември всички закони по ПВУ, свързани с второ плащане, да бъдат приети

1 лев вече ще плащат и клиентите за отблокиране на дебитната им карта, ако са въвели три пъти грешен ПИН, досега тази услуга беше безплатна. Ако пък решите да промените лимита, който можете теглите, ще трябва да платите 6 лева. 48 лева без ДДС вече ще струва експресното издаване или подновяване на кредитна карта, което е увеличение с 8 лева.

Някои от банките вече повишиха таксите още от юли. БАКБ взима повече на клиентите си за внасяне на малки суми до 3000 лв. на каса, като това вече струва 2 лева, а не 1 лев. Повишена е и комисионата за суми в евро – от 1 евро на 1,50 евро. Ако пък теглите пари от офис на банката за суми до 2000 лева вече се плащат по 5,50 лв., при 5 лева преди. За суми над 50 000 лева банката вече взима 0,7% от сумата. Увеличена е таксата за вътрешнобанков превод на хартиен носител, като за това ще ви вземат 4 лева, вместо 3 лева.

Сметки без такси

Докато банките увеличават таксите, гражданите очакват от 1 септември да започнат да теглят заплатите и пенсиите си безплатно. С приемането на бюджета за тази година депутатите решиха всички банки да предлагат сметки без такси, по които хората да получават заплатите, пенсиите и социалните си помощи. Става въпрос за платежна сметка за основни операции, каквато и сега банките са длъжни да предлагат, и предлагат. Според закона тази сметка е в български левове и е предназначена за извършване на платежни операции на територията на страната. Чрез нея на потребителите се предоставят определен кръг услуги безплатно или срещу приемливи такси, независимо от броя платежни операции, извършени от нея.

Размерът на приемливите такси се определя от всяка банка в тарифата ѝ за таксите и комисионите, като за всяка от предлаганите услуги той трябва да е по-нисък едновременно от средния размер на таксите по разплащателни сметки, изчислен за предходната календарна година, и най-ниския размер на таксите, които съответната банка прилага по разплащателни сметки.

Банките могат да предлагат и допълнителни услуги по платежната сметка за основни операции, за които обаче се начисляват по-високи такси.

Според приетите промени обслужването на сметката за основни операции вече трябва да е безплатно. Таксите обаче се запазват при теглене на суми от банкомат или ПОС терминал на друга банка, различна от тази, издала картата.

Сметка за основни операции се открива в срок до 10 дни от получаването от банката на всички необходими документи за откриването ѝ и след подписването на договор. Според закона в момента банката може да откаже откриването на такава сметка, ако клиентът вече притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава повече от такава, позволяваща извършването на платежни операции при същата или друга банка в страната. С промени в Закона за платежните системи и услуги, качени за обществено обсъждане, се предвижда това правило да отпадне. В него е записано, че банките няма да имат право едностранно да закриват платежна сметка за основни операции на потребител, ако той открие същата в друга финансова институция. Засега обаче няма становище на Асоциация на банките в България как новите правила ще започнат да действат от септември.