Към края на юни 2023 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 4.926 млрд. лв. при 4.119 млрд. лв. в края на юни 2022 г.

Те се увеличават с 19.6% (807 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. и с 6.2% (286.1 млн. лв.), в сравнение с края на март 2023 г.

Върху вземанията оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 106.4 млн. лева.

На годишна база продадените кредити са в размер на 114.4 млн. лв. (в т.ч. 33.3 млн. лв. през второто тримесечие на 2023 г.), а закупените – 8.1 млн. лв. (в т.ч. 4.2 млн. лв. през второто тримесечие на 2023 г.).

Финансовият резултат

Към 30 юни дружествата, специализирани в кредитирането, отчитат печалба в размер на 141.4 млн. лева.

Това е с над 210 млн. лева по-малко от тримесечие по-рано, след като към края на първото тримесечие положителният финансов резултат се равнява на 354 млн. лева. 

Справка на Darik Business Review показва, че реализираната печалба към полугодието е най-ниската от 2017 г. насам.

Необслужени кредити

Лошите кредити в края на юни достигат 333 млн. лева спрямо 319 млн. лева тримесечие по-рано и 347 млн. лева към 30 юни 2022 г.

Процентно те намаляват до 6.78% от всички предоставени заеми спрямо 8.44% година по-рано.

Инвестиции

Дружествата в сектора увеличават инвестициите си в акции и дялове на инвестиционни фондове до рекордните 259 млн. лева спрямо 193 млн. лева тримесечие по-рано и 185 млн. лева преди година.