Към края на септември 2023 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 5.255 млрд. лв. при 4.295 млрд. лв. в края на септември 2022 г.

Те се увеличават с 22.4% (960.5 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. и с 6.7% (329.4 млн. лв.), в сравнение с края на юни 2023 година.

Каква част от заемите се падат на домакинствата?

В края на септември 2023 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 20.7% (627.5 млн. лв.) до 3.663 млрд. лева. Спрямо края на юни 2023 г. те се увеличават с 6.6% (228.2 млн. лв.).

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 71.6% в края на септември 2022 г. до 70.9% в края на същия месец на 2023 г.

Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 1.336 млрд. лв. към края на третото тримесечие на 2023 г. Те се увеличават с 24.2% (260.2 млн. лв.), в сравнение с края на септември 2022 г., както и с 5.1% (64.5 млн. лв.) спрямо края на юни 2023 г.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 25.3% в края на септември 2022 г. до 25.9% в края на същия месец на 2023 г.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 3.474 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2023 г. Те се увеличават с 19.4% (564.3 млн. лв.) на годишна база и с 6.2% (204.2 млн. лв.) спрямо края на юни 2023 г.

Необслужени заеми

Необслужените заеми в сектора се повишават до 354.5 млн. лв. към края на септември спрямо 333 млн. лв. тримесечие по-рано и 346 млн. лв.  преди година. Това е най-високата им абсолютна стойност от 6 години насам. 

Като процент от общите вземания обаче, необслужените кредити са под 7 на сто срещу 8.4% преди 12 месеца.

Печалбата в сектора

Днес в сектора оперират 177 дружества- с четири повече спрямо година по-рано. Те са реализирали печалба от 156 млн. лв. към деветмесечието спрямо 395 млн. лв. 12 месеца по-рано.

Справка на Darik Business Review показва, че това е най-ниската печалба в сектора от 7 години насам. 

Инвестиции 

Дружествата в сектора увеличават инвестициите си в акции и дялове на инвестиционни фондове до рекордните 284 млн. лева спрямо 259 млн. лева тримесечие по-рано и 187 млн. лева преди година.