Общият индекс на цените на производител се увеличава с 0.2% през август 2023 г. спрямо предходния месец, но бележи значителен спад от 20.4% спрямо август 2022 година, който се дължи най-вече на поевтиняването на природния газ и електроенергията за промишлеността.

Това показват данните на Националния статистически институт. 

На месечна база покачване на цените на едро се наблюдава в преработващата промишленост (с 1.2%), а намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 2.4%) и в добивната промишленост (с 2.2%). 

По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при обработката на кожи, производство на обувки и други кожени изделия (с 12.2%) и производството на химични продукти (с 3.6%).

Понижение на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло (с 1.4%) и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон (с 1%).

Спрямо август 2022 година значителен спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 51.9%). Увеличение е отчетено в добивната промишленост (с 3%) и в преработващата промишленост (с 0.2%).

Значителен ръст на цените в преработващата промишленост е регистриран при производството тютюневи изделия (с 45%), и производството на изделия от други неметални минерални суровини (с 18.1%). 

Съществено намаление на цените се наблюдава при производството на химични продукти (със 17.5%), а също и при производството на основни метали (със 7.6%).  

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар остава без промяна през август
2023 г. спрямо предходния месец, а на годишна база бележи спад от 27.2%. 

Индексът на цените на едро на външния пазар отчита ръст от 0.6% за месец август и спад от 5.9% спрямо съответния месец на предходната година.