България е държавата членка на ЕС с най-нисък БВП на човек от населението през 2023 г. - с 36% под средното за съюза. Това сочат прогнозните оценки на Паритетите на покупателната способност (ППС) и Брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година, изготвени от НСИ.

Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС - 140% и 112% над средното за съюза. 

Данните

Разпределението на БВП на човек от населението в държавите-членки варира значително. Люксембург бележи най-висок БВП на човек от населението сред 27-те държави-членки на ЕС, включени в това сравнение - със 140% над средното за ЕС.

Това до известна степен се обяснява с факта, че голям брой погранични работници са включени в общия брой на работната сила на страната и допринасят за увеличението на нейния БВП, а същевременно не се считат за част от местното население, което се използва при изчисляването на показателя.

Техните разходи за потребление се записват в националните сметки в държавата им на пребиваване.

Ирландия е на второ място със 112% над средното, следвана от Нидерландия, Дания, Австрия - всяка с БВП на човек от населението с повече от 20% над средното за ЕС равнище.

Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост.

Свързаното с тези активи договорно производство допринася за БВП, докато голяма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

Белгия, Швеция, Германия, Финландия, Малта и Франция са другите държави-членки на ЕС с БВП на човек от населението над средния за ЕС.

Италия, Кипър, Словения и Чехия са с по-малко от 10% под тази средна стойност, следвани от Испания, Литва, Португалия и Естония и с между 10% и 20% по-ниски от средното.

Полша отбелязва БВП на човек от населението с 20% под средното ниво. БВП на човек от населението на Румъния, Унгария, Хърватия, Словакия и Латвия е с до 30% по-нисък от средното за ЕС равнище, докато Гърция и България са с до 40% по-ниски от средното за ЕС равнище.

България отчита БВП на човек от населението с 36% под средното за ЕС равнище.