През периода януари - май 2024 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 34.15 млрд. лв., което е с 6.6% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. За същия период в страната са внесени стоки на стойност 39.74 млрд. лв., което представлява спад от 1.4% на годишна база. 

Общото външнотърговско салдо за първите пет месеца на 2024 г. е отрицателно и е на стойност 5.59 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт. 

Търговия с трети страни 

През периода януари - май 2024 г. износът на стоки от България за трети страни намалява със 7.3% в сравнение със същия период на 2023 г. и е на стойност 11.97 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Китай, Обединено кралство и Египет, които формират 51.6% от износа за страните извън Общността. 

При експорта, разпределен според стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Химични вещества и продукти“ (10.7%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (24.7%).

Вносът на стоки в България от трети страни за петмесечието нараства с 4% в сравнение със същия период на 2023 г. и е на стойност 16.49 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Египет и Украйна.

Най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (42.8%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (6.2%). 

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари - май 2024 г. е отрицателно и е в размер на 4.52 млрд. лева.

Търговия с Европейския съюз 

За периода януари - април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.4% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 17.68 млрд. лева. Основни търговски партньори на страната са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 62% от износа за държавите от Общността. 

Най-голям ръст на експорта е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (с 30.7%), а най-значително понижение се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (32.2%). 

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - април 2024 г. намалява с 2.4% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 19.02 млрд. лева Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. 

При вноса, разпределен според стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (82.5%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (15%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС през периода януари - април 2024 г. е отрицателно и е на стойност 1.34 млрд. лева