Нетният поток на преките инвестиции в България през септември възлизат на 403.7 млн. евро.

Макар и предварителни, данните са доста по-високи от миналогодишните, възлезли на 230 млн. евро.

Според данни на Българска народна банка, общите инвестиции към деветмесечието възлизат на 1.468 млрд. евро.

Това е с 144.6 млн. евро (10.9%) спрямо периода януари – септември на предходната година. Тогава те достигнаха 1.324 млрд. евро.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – септември 2022 г. са от Кипър (311 млн. евро), Италия (195.1 млн. евро) и Белгия (194.3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Нидерландия (124.9 млн. евро) и Люксембург (65.9 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 21.1 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 16.9 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 6.9 млн. евро за януари – септември 2021 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – септември 2022 г. възлиза на 296.3 млн. евро (0.4% от БВП), при 157.7 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – септември 2021 г.

През септември 2022 г. нетният поток е положителен и възлиза на 26.3 млн. евро при положителна стойност от 23.4 млн. евро за септември.