През третото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен въз основа на предварителни, сезонно изгладени данни на Нацоналния статистически институт (НСИ), се увеличава със 7.5% в сравнение с предходното тримесечие. 

Ръст се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт“ - с 37.4%, и „Воден транспорт“ - с 15.9%. Намаление е регистрирано при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ (1.8%).

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 1.7% спрямо второто тримесечие на 2022 година. Най-голямо увеличение е отчетено при „Дейности в областта на информационните технологии“ и „Информационни услуги“ - с по 5.4%, а понижение е регистрирано при „Издателска дейност“ (10.5%) и „Далекосъобщения“ (6.1%). 

При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 5.1%, и „Дейности по охрана и разследване“ - с 4.5%. Намаление се наблюдава при „Други професионални дейности“ - с 13.7%, и „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 5.7%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 42.5% над равнището на същото тримесечие на 2021 година. Индексът е изчислен въз основа на предварителни, календарно изгладени данни. Значителен ръст е отчетен при „Въздушен транспорт“ - със 155.6%, и „Воден транспорт“ - с 82.8%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 14.0% по-висок през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Съществен ръст се наблюдава при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (25.9%), „Дейности в областта на информационните технологии“ (24.2%), и „Информационни услуги“ (18.5%). Най-голямо намаление е отчетено при „Издателска дейност“ - с 11.4%.

При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо третото тримесечие на 2021 г. е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - със 78.0%, и „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ - с 26.7%. Намаление се наблюдава само при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ - с 9.8%.