Основният лихвен процент в България, считано от 1 декември, е 1.3%, съобщават от Българска народна банка. 

Това е най-високата стойност на показателя от октомври 2009 г. насам. 

В системата на валутен борд, която функционира в България, централната банка няма правомощия да определя лихвените проценти, по които се извършва краткосрочното банково финансиране. 

Размерът на основния лихвен процент у нас е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс, който включва сделките с левови овърнайт депозити на междубанковия пазар, за работните дни на предходния календарен месец. 

Когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.

Такава беше ситуацията през по-голямата част от последното десетилетие, в което, на фона на негативните лихви по междубанковите депозити в еврозоната, банките не изпитваха нужда от краткосрочно финансиране. 

Лихвите започнаха плавно да се повишават през лятото на тази година, когато Европейската централна банка започна да увеличава основната лихва във валутния съюз. 

У нас основният лихвен процент, базиран на междубанковите овърнайт депозити, се повиши над нулата за първи път през октомври, когато стойността му беше определена от БНБ на 0.49 на сто. 

През ноември тя беше 0.59%, а от днес вече е 1.3%.