Над 14 милиарда лева са годишните разходи за пенсии от ДОО към края на ноември.

Това сочат данни на Националния осигурителен институт (НОИ), който всеки месец предоставя информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Към 30 ноември 2022 г., общият размер на отчетените приходи е 9 021.1 млн. лв., което представлява 93.2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 802.0 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 16 326.7 млн. лв., или 89.5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 1 562.8 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2021 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 14 051.7 млн. лв., което е 90.6% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за единайсетте месеца на годината са с 1 889.8 млн. лв., или с 15.5% повече спрямо същия период на миналата година.

За изплащане на добилата популярност като „ковид добавка“ сума от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 743.3 млн. лв., посочват още от НОИ. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. 

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 57.0 млн. лв., които също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. 

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101.7 млн. лв., дължими за периода от януари до юни 2022 г.

За изплащане на т.нар. „великденска добавка“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143.4 млн. лв.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 ноември 2022 г. са в размер на 1 983.9 млн. лв., или 86.8% изпълнение на плана за годината.

Отчетените разходи за единайсетте месеца на годината са със 134.3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец ноември е 7 170.2 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 88.2 млн. лв., което представлява 83.6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 4.4 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 63.0 млн. лв., което представлява 75.3% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 14.7 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на 2021 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 30 ноември са в размер на 2 181.7 хил. лв., което представлява 87.3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 583.0 хил. лв. по-малко, в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 1 146.9 хил. лв., което представлява 24.1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с  2 302.2 хил. лв. по-малко, в сравнение със същия период на 2021 г.