Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 16.2% през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 г.

Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт. В индустрията увеличението е с 18.1%, в услугите - с 16.4%, и в строителството - с 16.0%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 23.4%, „Добивна промишленост“ -  с 19.4%, и „Държавно управление“ - с 19.2%.

НСИ

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 16.3%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 15.8%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23.6% за „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 7.5% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“.