Как да изберем в кой фонд да внасяме парите си за втора или трета пенсия?

В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват за допълнителна пенсия родените след 31 декември 1959 г.

В професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват за пенсия хората, работещи при условията на първа и втора категория труд.

Има и трети стълб - допълнително доброволно пенсионно осигуряване. То се извършва чрез частни доброволни пенсионни фондове, управлявани от пенсионноосигурителни дружества, посочва darik.bg.

Каква добавка към пенсията може да получите

Изборът на фонд е личен и трябва да се основава на сериозно проучване на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. На практика обаче повечето хора не избират сами фонда си, а са служебно разпределени или се доверяват на избора на работодателя си.

В тримесечен срок от сключването на първия трудов договор или ако човек започне самостоятелен бизнес и се налага да се самоосигурява, е задължен да започне да внася осигуровки за втора пенсия в универсален пенсионен фонд.

За целта трябва да подаде заявление за участие в УПФ (заявление за участие) до дружеството, управляващо избрания от него фонд. В случай че не подаде заявление или го направи след посочения срок, ще бъде служебно разпределен на случаен принцип.

Каква вдовишка добавка получават пенсионерите

Практиката показва, че в повечето случаи хората не избират фонд, най-вече когато говорим за задължително допълнително осигуряване.

През 2021 г., за която има данни, във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, които са 9 на брой, служебно са разпределени общо 78 053 лица, от които 67 840 лица в универсалните фондове и 10 213 лица в професионалните фондове, показват данните на Комисията за финансов надзор.

Служебно разпределените българи са 93.57 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 81.66 на сто в професионалните.

„Изборът на УПФ е личен и свободен и вие не сте длъжни да се съобразявате с препоръките на трети лица, включително и с тези на вашия работодател.

При или по повод този избор пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да ви предоставят, да ви предлагат или да ви обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги“, съветват от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Как ще получаваме пенсии и заплати в евро

Важно е да знаете, че всяко лице, подлежащо на пенсионно осигуряване в УПФ, може да се осигурява само в един фонд. Ако подаде повече от едно заявление за участие в два или повече фонда, се счита, че не е направил избор и също ще бъде служебно разпределени.

Това, че сте избрали универсален пенсионен фонд, не означава, че сте избрали и професионален пенсионен фонд (ППФ), ако имате задължение за осигуряване и в такъв вид. В този случай е необходимо да подадете отделно заявление за участие в ППФ.

Общият брой на осигурените лица във всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване у нас към края на септември 2022 г. е 4 900 034 души, като нараства за година с 1.50 на сто.

Общо 10 150 човека вече получават втора пенсия, от които 966 пенсионери с пожизнени пенсии и 9 184 лица с разсрочени плащания.

За какво ни дължат пари върху заплатата

Един от критериите за избор на универсален пенсионен фонд може да е доходността на пенсионния фонд. Данни на КФН показват, че доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за двегодишен период е средно -2.13%.

Те инвестират тези средства, затова е нормално да има положителна и отрицателна доходност, обясняват от КФН. За периода 30 септември 2020 г. до 30 септември 2022 г. доходността на фондовете е от -0.05% до -5.42%. Само един фонд отчита положителна доходност от 0.46%.

За сравнение, за периода от 30 юни 2020 г. до 30 юни 2022 г. шест от деветте фонда за задължително допълнително пенсионно бяха с отрицателна доходност, но три, макар и по-малки, са имали положителна доходност.

Това обаче не трябва да бъде единственият критерий за избор на фонд. Според експерти, трябва да бъде взето предвид и стандартното отклонение, което измерва риска на инвестиционния портфейл.

Неговата стойност показва каква е степента на риска на инвестициите при постигане на определена доходност. Трябва все пак да се има предвид, че фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване имат сериозни ограничения в какви активи (ценни книжа) да инвестират и портфейлът им е твърде консервативен.

Как да се пенсионираме

Друг критерий, който могат да ползват хората, избиращи пенсионен фонд, е да проверят с колко всеки от тях е актуализирал пенсиите през миналата година например.

Актуализацията на втората пенсия не е уредена в цялост, а е оставена на преценката на пенсионните дружества. Пожизнената пенсия за старост от универсален пенсионен фонд се актуализира всяка година.

Тази актуализация се извършва с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност над техническия лихвен процент.

При доходност по-висока от техническия лихвен процент, пенсията ще се увеличи, а при по-ниска, пенсията може да се намали при определени условия, но не по-малко от гарантирания размер на пенсията.

От колко пари има нужда човек, за да е щастлив?

Как да проверите в кой фонд се осигурявате за допълнителна пенсия?

Ако не сте избрали сами фонда си за допълнителна пенсия, може да проверите по няколко начина, къде постъпват вноските ви.

Това може да бъде направено в Дирекция „Допълнително задължително пенсионно осигуряване” на Националната агенция за приходите (НАП) по един от следните начини:

  • чрез електронната услуга „Проверка на пенсионен фонд“, при която обаче се изисква да имате персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи безплатно от всеки офис на НАП.
  • на имейл nap@nra.bg – запитване, свободен текст, но пък трябва да имате електронен подпис, за да подпишете запитването;
  • по пощата – запитване, свободен текст до ЦУ на НАП, на адрес София 1000, бул. Ал. Дондуков № 52;
  • на място в Централното управление на НАП, дирекция Допълнително задължително пенсионно осигуряване, на адрес София 1000, ул. „Врабча“ № 23, срещу документ за самоличност;
  • на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 – изисква се въвеждане на ЕГН и номер на лична карта.