Общият индекс на цените на производител в промишлеността се понижава с 2.2% през март 2023 г. спрямо предходния месец. На годишна база, през март спрямо същия месец на 2022 година, цените нарастват с 2%, показват данните на Националния статистически институт. 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 2.6% през март 2023 г. спрямо предходния месец, а на годишна база отчита повишение от 2.5 на сто. 

Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 1.5% през март 2023 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2022 г. се увеличава с 1.2%.

Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Обикновено те се разглеждат като ранен измерител на инфлацията, тъй като впоследствие част от промените в цените на едро се прехвърлят и към крайния потребител. 

Месечни изменения

Значително намаление на месечна база е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 9.3%), и  в добивната промишленост (с 1.1%), докато увеличение се наблюдава в преработващата промишленост (с 0.9%). 

Ръст на цените в преработващата промишленост е отчетен при производството на тютюневи изделия (с 34.4%), производството на изделия от други неметални минерални суровини (с 5.8%) и производството на лекарствени вещества и продукти (с 4.7%). 

По-ниски цени се наблюдават при обработката на кожи и производството на кожени изделия (с 12.2%), производството на химични продукти (с 2.7%) и производството на основни метали (с 2.5%). 

Годишни изменения

По-високи цени са регистрирани при преработващата промишленост (с 6%) и добивната промишленост (с 2.7%), а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (със 7.1%).

В преработващата промишленост значителен ръст на цените е отчетен при производството на тютюневи изделия (с 44.9%), производството на изделия от други неметални минерални суровини (с 31.1%) и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели (с 19.9%). Намаление на цените е регистрирано при производството на основни метали (с 8.5%).