Към 31 март 2023 г. печалбата на банковата система достига 784 млн. лв., с 216 млн. лв. (37.9%) повече спрямо реализираната за първото тримесечие на 2022 г.

Отчетената печалба за тримесечието е рекордна в историята на банковата система в страната, показа справка на Darik Business Review.

Спрямо същия период на миналата година нетният лихвен доход се повишава с 345 млн. лв. (47.8%), а нетният доход от такси и комисиони – с 23 млн. лв. (7.1%).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на отчетния период са 86 млн. лв. (при 101 млн. лв. към 31 март 2022 г.).

Активите

Активите на банковата система в края на март 2023 г. възлизат на 160.6 млрд. лв. и спрямо края на декември 2022 г. нарастват с 5.2 млрд. лв. (3.4%).

През първото тримесечие на годината кредитите и авансите се увеличават с 5.5 млрд. лв. (6%) и делът им в активите се повишава до 61.1% (от 59.6% в края на декември 2022 г.).

Увеличение има и в позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“, с 298 млн. лв. (0.9%), която в края на периода заема 20.4% от активите (при 20.9% три месеца по-рано). 
 

Делът на дълговите ценни книжа се понижава до 14.4% в края на март (от 15.2% в края на декември 2022 г.) поради намаление на общия им размер през първото тримесечие с 532 млн. лв. (2.3%), за което най-съществено влияе настъпил падеж на глобални облигации на Република България.

Необслужваните кредити 

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на март 2023 г. възлизат на 4.12 млрд. лв. (при 4.45 млрд. лв. в края на декември 2022 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 4.05% (при 4.63% в края на декември 2022 г.).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на март 2023 г. е 2.05 млрд. лв. (при 2.26 млрд. лв. в края на декември 2022 г.), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2.09% (при 2.44% в края на декември 2022 г.).

През първото тримесечие на 2023 г. депозитите в банковата система се увеличават с 3.4 млрд. лв. (2.6%) до 137.5 млрд. лв. Нарастване е отчетeно при депозитите на домакинствата с 1.4 млрд. лв. (1.9%), на кредитните институции с 1.1 млрд. лв. (13.7%), на сектор държавно управление с 499 млн. лв. (12.4%), на нефинансовите предприятия с 365 млн. лв. (0.8%) и на другите финансови предприятия с 47 млн. лв. (1.0%).