Протичащият глобален процес на повишение на лихвените проценти ще започне да се пренася все по-ускорено и в България, което ще доведе до ръст на лихвите по кредитите.

Това посочват от Българска народна банка в своя тримесечен банков обзор „Банките в България“.

Според централната банка, банковият сектор работи в условията на висока инфлация и значителна несигурност. Банкерите са на мнение, че високата кредитна активност носи по-добра доходност, но също така и рискове от задлъжнялост.

Активността

Активността на кредитния пазар остава висока във всички негови сегменти.

Условия за бързите темпове на кредитен растеж създават текущите силно отрицателни стойности на реалните лихвени проценти и високото ниво на капиталова адекватност и ликвидност в банковата система– фактори, които стимулират съответно търсенето и предлагането на кредити, според БНБ.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. се запазват високите обеми новоотпуснати кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти.

Параметрите по отношение на рисковия апетит, степента на обезпеченост и задлъжнялостта на кредитополучателите остават като цяло непроменени, макар да е налице плавно увеличение на средния размер и матуритета на новоотпуснатите кредити, коментират още от централната банка. 

Рискове за доходността

Макар в непосредствен план бързото нарастване на кредитните обеми да се отразява положително върху доходността на банковия сектор, продължителните периоди на висок кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в баланса на банковата система.

От БНБ са категорични, че заради колебанията на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очаквано забавяне на външното търсене способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки.

Припомняме, че според кредитните експерти, дори и лихвите по ипотечните кредити да скочат до 4%, това няма да се отрази фатално на кредитополучателите. Евентуалният ръст на месечната вноска ще е с малко над 100 лева.