През първото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата нараства със 17.3% спрямо първото тримесечие на 2022 година и достига 1882 лева, показват данните на Националния статистически институт. 

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (с 26.9%), „Транспорт, складиране и пощи“ (с 25.2%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (с 24.2%). 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно брутно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2023 г. са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ (4578 лева), „Финансови и застрахователни дейности“ (2972 лева) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (2847 лева).

Най-нископлатени пък са били наетите лица в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" (1098 лева) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (1365 лева)

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 16.5%, а в частния - със 17.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 47 500, или с 2.1%, спрямо края на декември 2022 г., като достигат 2.31 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. 

В сравнение с края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 33 300, или с 1.5%.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (с 8.8%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 6.9%), и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (с 6.2%), а най-голямо намаление е регистрирано в секторите „Административни и спомагателни дейности“ (с 1.7%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (с 1.1%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в преработващата промишленост и търговията - съответно 20.3 и 16.7%.