Иновативни разработки в сферата на медицината и биологията бяха представени на семинара, организиран в рамките на проекта MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies).

По време на семинара бяха представени проекти на няколко лаборатории от Института по механика към Българската академия на науките, които обхващат широк кръг от практически приложения, продукти и услуги за бизнеса - проектиране и изработване на биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане движенията на човека, виртуална реалност и взаимодействия с виртуална среда, интерфейси за комуникация  и софтуер за моделиране, разработване и управление в реално време на системи за рехабилитация, 3D моделиране, прототипиране и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката, интегриране на индустриални  роботи и системи за автоматизация на производството и др. 

Какво представлява MIRACLе?

Центърът за компетентност MIRACLе e консорциум в област „Мехатроника и чисти технологии“, създаден като партньорство между български научноизследователски организации, университети и организации за трансфер на технологии. Сред основните му цели е да изгради научноизследователска инфраструктура, която да подкрепя бизнеса. 

В дългосрочен план целта е да се създават продукти и услуги за различни промишлени и индустриални сектори като строителство, потребителска електроника, енергийна промишленост, текстилна промишленост и много други приложения. 

Освен продуктите и услугите, MIRACLе предоставя възможности за реализиране на партньорства и съвместна работа с частния сектор, включително и за съвместни научно-изследователски и технологични разработки, създаване на стартиращи компании, подпомагане на трансфера на технологии и въвеждане на нови обучителни и образователни методи и програми в областта на мехатрониката и чистите технологии, както за изследователите, така и за представителите на бизнеса. 

Технологии от бъдещето 

Лабораторията за мехатронни микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и микро-обекти към Института по механика към БАН представи система за имерсионна лазерна литография, която може да произвежда различни продукти за медицинската индустрия и микробиологията, включително биосъвместими 3D-принтирани микроигли, предназначени за ефективно доставяне на ваксини в определени слоеве на кожата; микрофлуидни канали и клапи за лечение на различни заболявания като глаукома; 3D принтирани микроструктури на невронни клетъчни култури, които могат да се използват за подробно изследване на феномените на невронните мрежи; сложна системи от оптични лещи, иновативни материали и др. 

Учените от Института по механика работят и върху прецизна лазерна система за обработка на микро-структури от различни материали, която осигурява висока прецизност и контрол върху производството на изделията. С нейна помощ могат да се създават различни протитипи и тестове на мехатронни устройства.  

Лабораторията по биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане движенията на човека и изследване на човеко-машинни системи представи няколко системи за управление на активните ортези, които имат за цел да подпомогнат рехабилитацията на пациенти с увреждания на долните или горни крайници, пациенти претърпели инсулт или операции на крайниците, както и на пациенти с гръбначни увреждания.

Лабораторията разработва и системи за взаимодействие с виртуална среда и т. нар. метавселена, чрез използване на виртуални сцени и аватари. 

По време на семинара, организиран от ВУЗФ, бяха представени и разработки с фокус върху взаимодействието с нанотехнологиите и тяхното приложение в микро-електромеханичните системи, известни като MEMS (microelectromechanical systems). 

----------------------------------------------------------------------------------

Проект  № BG05M20P001-1.002-0011„Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

www.eufunds.bg