Още пет от по-ликвидните дружества на Българска фондова борса проведоха годишните си общи събрания в последните два дни.

Ето какви решения се взеха на тях:

Монбат

Монтанският производител на акумулатори и батерии ще разпредели 4 млн. лева дивидент. Брутният дивидент на акция ще е 0.10263 лева, а нетната сума за акционерите физически лица – 0.0975 лева (след приспадането на 5% данък).

Монбат АД обяви нетна печалба от 1.219 млн. лв. за 2022 г. Сумата до 4 млн. лева е допълнена от неразпределената печалба от минали години. Последната дата за сключване на сделки с право на дивидент е 11 юли.

Албена

Общото събрание на акционерите на туристическото дружество гласува предложение за разпределението на 464 067 лева като дивидент. Това означава, че брутната сума на една акция ще е 0.11 лева, а нетната (само за акционери физически лица) – 0.1045 лева.

Албена АД ще започне да изплаща дивидент от 24 август 2023 г. Инвеститорите имат срок до 5 юли за сделки с книжата на компанията, при положение че искат да получат дивидент.

Илевън Кепитъл

Общото събрание на дружеството реши за дивидент да бъдат заделени 920 хил. лева. Това означава, че брутната сума за всяка акция ще е 0.40 лева, а физическите лица ще получат по 0.38 лева, след приспадането на 5% данък. 

Последната дата за сключване на сделки с акции на компанията, в резултат на които ще имате право на дивидент, е 11 юли.

Българска фондова борса

Като държавно дружество, общото събрание на акционерите взе решение за дивидент да се разпредели 100% от печалбата, в размер на 6.868 млн. лв. спрямо предварително обявените 4.8 млн. лв.

Брутният дивидент на акция нараства до 1.04 лева спрямо 0.74 лева, оповестени при представянето на поканата за общото събрание.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.