В края на юни 2023 г. парите в обращение достигнаха 27.198 млрд. лв. За едногодишен период (спрямо края на юни 2022 г.) те нараснаха със 7.7%, или с 1.945 млрд. лв., става ясно от тримесечен доклад на централната ни банка. 

През второто тримесечие на годината, парите в обращение се увеличиха със 761.9 млн. лв., или с 2.9% в сравнение с края на март 2023 г.

В края на юни 2023 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.91%, а на разменните монети – 2.08%.

В края на юни 2023  г. в обращение са 568 млн. банкноти, което е с 11.3 млн. броя повече спрямо края на първото тримесечие на годината.

За същия период общата им стойност нарасна с 2.9%, достигайки към 30 юни 26.585 млрд. лв.

Банкноти

Броят на банкнотите от 50 и 100 лева в обращение продължават да нарастват с високи темпове, като това е по-силно изразено при 100-левовите банкноти.

С най-голям дял (40.87%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2023 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 30 юни в обращение са 232.1 млн. броя банкноти с този номинал.

В края на юни 2023 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 100 лева е 11.9 млрд. лева. Над 11 млн. банкноти в обращение има и от банкнотата от 50 лева. 

От началото на годината броят на банкнотите от 20 и 10 лева в паричното обращение продължава да намалява, като това е по-силно изразено при 20-левовите банкноти.

Монети

В края на юни 2023 г. в обращение са 3.12 млрд. броя разменни монети, които са с 37.9 млн. броя, или с 1.2% повече в сравнение с броя им в края на март 2023 г.

За същия период общата им стойност се увеличи със 7.3 млн. лв., или с 1.3%, и в края на юни 2023 г. достигна 567.1 млн. лв. 

За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 175.2 млн. (6%), а стойността им – с 33.9 млн. лв. (6.4%).

На годишна база с най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лева – със 7.7%. В края на юни 2023 г. в обращение са 87 млн. броя от тях, което представлява увеличение с 6.2 млн. броя.

Монетите от 1 лева се увеличават с 5.5% през последната година.