През 2022 г. потреблението на суровини и материали от домакинствата в Европейския съюз остава относително стабилно на ниво около 14.5 тона на човек. Увеличението спрямо 2021 година е минимално - с 0,4%.

 От 2000 година насам частното потребление на суровини и материали в ЕС е намаляло с почти един тон на човек, показват данните на Евростат. 

Неметалните минерали представляват повече от половината от вътрешното потребление на материали (54%), биомасата заема почти една четвърт от частното потребление(23%), изкопаемите енергийни материали са близо една пета (18%), а металните руди - 5%.

 Потреблението на биомаса остава сравнително стабилно през последните две десетилетия, за разлика от потреблението на метални руди и неметални минерали, които бяха силно повлияни от финансовата и икономическа криза от 2008-2009 г., както и от мерките, предприети в отговор на пандемията от COVID-19.

През 2022 г. потреблението на материали от биомаса спада до най-ниската си стойност от 2015 г. насам, докато металните руди също отбелязват понижение в сравнение с 2021 г., но остават близки до тези от 2019 г.

Що се отнася до неметалните минерали, потреблението се увеличава стабилно от 2012 г. насам, достигайки най-високата си стойност през 2022 г., след забавянето поради пандемията.

Междувременно, потреблението на изкопаеми енергийни материали е намаляло стабилно през последните две десетилетия, в съответствие с намалените емисии на въглероден диоксид. Въпреки това, след значителния спад през 2020 г. в резултат от пандемията, възстановяването на потреблението започна през 2021 г., когато беше отчетен годишен ръст от 5%, и продължи през 2022 г.

Частното потребление на материали от домакинствата се различава значително в отделните държави от ЕС през 2022 г. Докато нивата на потребление на материали са под или около 10 тона на човек в Испания (8.8), Италия (9.1) и Нидерландия (10), други страни от ЕС се открояват като големи потребители, особено Финландия (43.7), но също така и Румъния (28.8) и Естония (27.7).

В България то е 25.5 тона на човек, или с около 69% над средното за ЕС. 

Вътрешното потребление на материали във всяка страна се влияе от природните ѝ дадености и материалните ресурси, които могат да формират важен структурен елемент на всяка икономика, уточняват от Евростат. 

Освен това потреблението на основните категории материали също варира в широки граници.

През 2022 г. потреблението на неметални минерали в Нидерландия е 1.6 тона на човек, а във Финландия - 28.8 тона на човек. Ниски нива са регистрирани още в Испания (4.2) и Италия (4.4), докато сравнително високи стойности на потребление са регистрирани в Румъния (23.3) и Естония (15.5).

Различията между отделните държави могат да бъдат резултат от различни нива на строителни дейности (инвестиции), гъстота на населението и мащаб на транспортната инфраструктура.

Потреблението на биомаса варира от 1.1 тона на човек в Малта до 7.5 тона на човек в Ирландия. Икономиките с високо потребление на биомаса често са специализирани в определен вид животновъдство (като Ирландия и Дания) или производство на дървен материал (Финландия).

Потреблението на изкопаеми енергийни материали варира от един тон на човек в Латвия до 6.9 тона на човек в Естония.

Потреблението на метални руди варира от 0.1 тона на човек в Латвия до около 5.8 тона на човек в Швеция.