През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт на България нараства с 1.8% спрямо второто тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. Това показват експресните данни на Националния статистически институт. 

В номинално изражение брутният вътрешен продукт достига 40.96 млрд. лева, а реализираната добавена стойност в периода между април и юни е в размер на 35.95 млрд. лв. 

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 76.5% (31.32 млрд. лева), а инвестициите (бруто образуването на основен капитал, според методологията на НСИ) възлизат на 7.85 млрд. лв. и заемат 19.2% относителен дял в БВП. 

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2023 г. българската икономика бележи ръст от 1.8% спрямо второто тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 1.9%.

Крайното потребление регистрира ръст от 1.3%,  а инвестициите  се увеличават с 3.4% през второто тримесечие на 2023 г.  

Износът на стоки и услуги намалява с 0.8%, а вносът бележи понижение от 6.7%.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.4%. С толкова се повишава и брутната добавена стойност.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2023 г. основната причина за регистрирания икономически ръст спрямо предходните три месеца е увеличението на крайното потребление с 0.4%.

Инвестициите остават без промяна, износът бележи спад от 0.2 на сто, а вносът спада с 3.7%.