Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни 2023 г. е 4.965 млн. души, като нараства спрямо 31 декември 2022 г. с 42 056 души, или 0.85 на сто, а спрямо година по-рано със 77 649, или 1.59 на сто.

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80.29 на сто.  

Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12.97 на сто и 6.54 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0.20 на сто.

Втора пенсия

Хората, получаващи плащания от фондовете към 30 юни 2023 г., са 16 096, от които 1 695 пенсионери и 14 401 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През първото полугодие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1.833 млн. лв. за пенсии, 29.354 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 114 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Средният размер на изплатените пенсии през първото полугодие на 2023 г. е 225.12 лв., а средният размер на разсроченото плащане 399.08 лв.

В сравнение с първото полугодие на 2022 г., средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 24.91 лв., или с 12.44 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 84.21 лв., или с 26.74 на сто.

Активи под управление

Към края на второто тримесечие на 2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 21.08 млрд. лева. В сравнение с края на миналата година, нетните активи нарастват с 9.7%, а в сравнение с 30 юни 2022 г. с 14.08 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове.

Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 15.1 на сто спрямо 30 юни 2022 г. 

Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 9.79 на сто и 6.07 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 4.26 на сто.

Постъпления от осигурителни вноски

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2023 г. са общо 1.25 млрд. лв. и се увеличават с 16.15 на сто, в сравнение с първото полугодие на 2022 г.

Постъпленията от осигурителни вноски в УПФ регистрират ръст от 19.73 на сто, а в ППФ 15.59 на сто.

Намаление в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.