Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към септември 2023 г. да бъде дефицит в размер на около 0.78 млрд. лв., или 0.4% от прогнозния БВП, при планиран в разчетите към ЗДБРБ за 2023 г. дефицит за годината в размер на 4.6 млрд. лв.

Това очакват от министерство на финансите на базата на предварителни данни и оценки, прогнозирайки в оставащите месеци до края на годината бюджетното салдо да достигне планирания дефицит от 2.5% от БВП.

Прогнозираното разширяване на дефицита през септември се дължи на планирани значителни по размер плащания в месеца: лихвени плащания по държавния дълг (над 0.3 млрд. лв.), изплатена държавна помощ по схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействиe на руската агресия срещу Украйна“ и други плащания към селскостопанските производители (близо 0.3 млрд. лв.).

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2023 г. са в размер на 47.6 млрд. лв. (68.6% от годишния разчет). Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 3.4 млрд. лв. (9.9 на сто), а неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – са по-малко с 0.7 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2023 г. са в размер на 48.4 млрд. лв. (65.4% от годишния разчет) и нарастват с 10 на сто спрямо същия период на предходната година.

В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните разходи, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 1.25 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.