През септември 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.07 пр. п. до 8.59%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.09 пр. п. до 9.12%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент нараства с 0.04 пр. п., до 2.61%, а ГПР по тези кредити се повишава с 0.02 пр. п., до 2.91%. Справка на Darik Business Review показва, че това е най-голямото месечно увеличение от май насам.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.02 пр. п., до 4.24%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 0.02 пр. п., до 4.17%.

През септември 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0.13 пр. п., до 14.89%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.02 пр. п., до 20.86%.  

Новите кредити 

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове спада с 16.1% (126.6 млн. лв.), до 661.6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за  рефинансиране – с 19.7% (25.2 млн. лв.), до 102.5 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес намалява с 16.1% (109 млн. лв.), до 569.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 25.7% (44.9 млн. лв.), до 130.1 млн. лв.