Брутният вътрешен продукт на България нараства с 1.6% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2023 г. Ръстът спрямо предходното трето тримесечие е с 0.5%, показват предварителните експресни оценки на Националния статистически институт. 

Те дават най-ранната картина на икономиката и се публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация, уточняват от НСИ. 

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни месечни и тримесечни данни, както и на прогнози и оценки, които впоследствие са обект на актуализации и ревизии. 

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 1.6% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 0.2%. За сравнение, през 2022 г. икономическият растеж достигна 3.9% на годишна база.

Крайното потребление регистрира ръст от 3.1%, а бруто образуването на основен капитал (инвестициите в икономиката) се увеличава с 4.2% спрямо миналата година. Износът на стоки и услуги намалява с 1%, а вносът на стоки и услуги бележи спад от 5.4%.

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0.5%. Брутната добавена стойност се увеличава с 0.2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2023 г., основният двигател на регистрирания икономически ръст е увеличението на крайното потребление с 1.1%.

Номинална стойност на БВП

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2023 г., БВП в номинално изражение достига 51.055 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 44.445 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81.7%, което в стойностно изражение възлиза на 41.697 млрд. лева. През четвъртото тримесечие на 2023 г. инвестициите възлизат на 10.132 млрд. лв. и заема 19.8% относителен дял в БВП.