По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – декември 2023 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 3.37 млрд. евро, като е по-голям със 739.4 млн. евро (28.1%) спрямо този за януари – декември 2022 г.

През декември 2023 г. потокът е отрицателен в размер на 60.1 млн. евро, при положителен поток от 68.4 млн. евро за декември 2022 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 530.1 млн. евро за януари – декември 2023 г.

Той е по-малък със 151 млн. евро от този за януари – декември 2022 г., който е положителен в размер на 681.1 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 13.9 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 18.1 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 23.1 млн. евро за януари – декември 2022 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3012.3 млн. евро, при положителна стойност от 1.75 млрд. евро за януари – декември 2022 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 172 млн. евро, при положителна стойност от 199.9 млн. евро за януари – декември 2022 г.5

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – декември 2023 г. са от Швейцария (821.2 млн. евро), Австрия (376.8 млн. евро) и Белгия (335.9 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Израел (26.9 млн. евро) и Ирландия (22 млн. евро). 

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – декември 2023 г. възлиза на 468.7 млн. евро (0.5% от БВП), при 532.9 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – декември 2022 г. През декември 2023 г. нетният поток е положителен и възлиза на 7 млн. евро, при положителна стойност от 15 млн. евро за декември 2022 г.