През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.7%. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт.

В индустрията увеличението е с 10.6%, в услугите - с 10.4%, а в строителството - с 19.5%. Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Държавно управление“ - с 19.8%, „Строителство“ - с 19.5%, и „Образование“ - със 17.0%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 11.9%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.2%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 20.6% за „Строителство“ до -2.7% за „Добивна промишленост“.