Промишленото производство се понижава с 1.0% през март 2024 г., в сравнение с предходния месец, сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо март 2023 г. е регистрирано намаление със 7.6% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Месечни изменения

Намаление спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%, в преработващата промишленост - с 1.2%, а увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 1.2%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при:

  • производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 20.2%;
  • производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.8%;
  • обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 8.5%.

Ръст е регистриран при производството на тютюневи изделия - с 19.4% и при производството на превозни средства, без автомобили - със 17.6%.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 21.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.1% и при преработващата промишленост - с 5.9%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо март 2023 г. се наблюдава при:

  • обработката на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 39.4%,
  • производството на превозни средства, без автомобили - с 29.6%;
  • производството, некласифицирано другаде - с 26.7%;
  • производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 25.6%;
  • производството на облекло - с 23.4%.

Ръст е регистриран при производството на лекарствени вещества и продукти - с 29.3%, производството на основни метали - с 19.8%.