Българо-американска кредитна банка приключва  първото тримесечие на 2024 год. с отлични показатели, изпреварващи тези на банковия сектор в страната. Нетната печалба на БАКБ е в размер на 16.332 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват увеличение  от  54.24%, спрямо първото тримесечие на 2023 год. По този показател банката е с много по-висок ръст от средния за банковата система, която за същия период отчита нарастване  на печалбата едва с 4.27%. Основни фактори за това са: увеличената кредитна активност, устойчивият ръст на нетните доходи от лихви и атрактивните продукти за нови клиенти, благодарение на които банката увеличава клиентската си база.

В условията на  затегната  парична политика в Европа и САЩ, БАКБ показва добро адаптиране към пазарната среда и запазва темповете си на растеж.  В края на март активите на банката нарастват със 7.63% на годишна база и достигнат 2 880 758 хил. лв.

Въпреки предизвикателните икономически условия с продължаваща инфлация  и забавяне на икономическия растеж, БАКБ успешно управлява и разширява своя  кредитен портфейл, като отбелязва най-голям ръст в кредитирането на граждани. Жилищните кредити нарастват с впечатляващите 45.5%, при отчетени 21% ръст за банковия пазар, спрямо първото тримесечие на 2023г. Нарастването на кредитирането в този сегмент се обуславя от атрактивните лихвени проценти и гъвкавите условия на финансиране, които правят достъпно закупуването на жилище. Увеличението на портфейла от потребителски кредити е с 33%, спрямо 13%  за сектора, сравнено с март 2023г., като голяма част от подадените заявки са през дигиталните канали за обслужване.

Приходите от лихви на БАКБ нарастват с 46.5% спрямо първото тримесечие на 2023 година, докато сектора отчита 27.7% ръст. Увеличението на лихвения разход следва динамиката на пазара и е в унисон с тренда в банковия сектор. Благодарение на диверсифицираните източници на финансиране нетния доход от лихви е с 35% увеличение, докато нарастването в банковия сектор е с 27%. Важен фактор,  определящ  формирането  на  добрия нетен лихвен доход  остават приходите,  генерирани  от  увеличената кредитна  активност на банката.

БАКБ показва финансова стабилност и сигурност по отношение на ликвидността и капитала. Капиталовата позиция на банката запазва своята положителна динамика и отново отчита ръст от 6.73% спрямо първото тримесечие на 2023 г.  В края на март CET1 на индивидуална основа достига 279. 215 млн. лв., което подкрепя продължаващото развитие на банката и изпълнението на стратегическите й цели.

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт в секция „Връзка с инвеститорите“