България повишава оценката си за бюджетна прозрачност - това показват резултатите от деветото изследване на Международното бюджетно партньорство (International Budget Partnership) „Отворен бюджет“ (Open Budget Survey) за 2023 г. 

Тя се повишава на 79 пункта спрямо 71 пункта спрямо предходното проучване за 2021 г. Съгласно методиката за оценяване, България попада във втората група държави с оценка между 61 и 80, за които се приема, че е налична „значителна информация“ за бюджета.

Тази оценка ни поставя на десето място от 125-те страни, участващи в проучването. България участва в проучването „Отворен бюджет“ от 2006 г., когато получава оценка за бюджетна прозрачност от 47 пункта, като с всяко следващо изследване страната отбелязва устойчиво подобрение на резултата.

Индексът „Отворен бюджет“ е единственото международно независимо сравнително изследване на бюджетната прозрачност, което оценява степента, в която правителствата на 125 страни по света осигуряват на обществото навременна и подробна информация за бюджета, посочват от Министерство на финансите.

Индексът покрива процедурите по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, както и отговорностите на други институции, като Сметната палата и законодателната власт в бюджетния процес.

Като цяло оценката на организацията е, че правителството в България осигурява обществено достъпна информация за бюджета в значителен обем и качество чрез осемте вида ключови бюджетни документа, които са обект на оценка.

Настоящият резултат е и оценка на усилията на правителството и на Министерството на финансите за предоставяне на повече информация в бюджетните документи и на лесен достъп до тях в разбираем за широката публика формат при управлението на публичните финанси.