Общият индекс на производството в сферата на услугите бележи ръст от 3.2% на годишна база през март, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец показателят остава без изменение. 

На годишна база нарастване е отчетено в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 9.4%), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (със 7.9%) и „Транспорт, складиране и пощи“ (с 2.1%). 

Намаление е регистрирано в секторите „Операции с недвижими имоти“ (с 5.7%), „Административни и спомагателни дейности“ (с 4.5%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (с 0.2%). 

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“ (с 1.1%), „Транспорт, складиране и пощи“ (с 0.8%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 0.4%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (с 0.2%). 

Понижение се наблюдава в секторите „Операции с недвижими имоти“ (с 2.9%) и „Административни и спомагателни дейности“ (с 2.4%).