Съветът на Европейския съюз даде окончателна зелена светлина на директивата за насърчаване на по-балансирано представителство на половете в управителните съвети на публичните компании.

Тя постановява, че най-малко 40% от позициите на неизпълнителните директори в компаниите, чиито акции се търгуват на борсата, трябва да се заемат от представители на по-слабо представения пол до 2026 г.

Ако държавите членки изберат да прилагат новите правила както за изпълнителните, така и за неизпълнителните директори, квотата ще бъде 33% от всички позиции до 2026 г.

Ако бъде гласувана от Европейския парламент, директивата ще трябва да бъде транспонирана в националното законодателство, пише електронното издание European Views.

В текста на директивата се посочва, че регистрираните компании, които не постигат заложените цели, ще трябва да коригират своя процес на подбор. Те ще трябва да въведат справедливи и прозрачни процедури за назначаване на мениджъри, основани на сравнителна оценка на различните кандидати на базата на ясни и неутрално формулирани критерии.

Когато компаниите избират между еднакво квалифицирани кандидати, те ще трябва да дадат предимство на кандидата от по-слабо представения пол.

Според Мариан Юречка, вицепремиер и министър на труда и социалните въпроси на Чехия, новите правила ще помогнат за премахване на пречките, с които жените често се сблъскват в кариерата си. Освен това, според нея, компаниите биха имали голяма полза от жените, които реализират потенциала си на ръководни позиции. 

Държава, която или се е доближила до постигането на целите, или вече е въвела подобно законодателство преди директивата да влезе в сила, ще има правото да отмени изискванията, свързани с процеса на назначаване или подбор.

Веднъж годишно публичните компании ще трябва да предоставят информация за представителството на пола в техните бордове и мерките, които предприемат за постигане на целта от 33% или 40% (в зависимост от това дали включва само по-ниските мениджърски позиции или цялото ръководство). Държавите членки ще публикуват списък на компаниите, които са постигнали целите на директивата, на годишна база.

Равнопоставеността на третирането и възможностите между жените и мъжете е сред принципите, изложени в Договорите на Европейския съюз, както и в Европейския стълб на социалните права - манифест, провъзгласен от Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия през 2017 г.

Държавите членки ще разполагат с две години след влизането в сила на директивата, за да приемат необходимите национални мерки. Тя ще влезе в сила на 20-ия ден след публикуването ѝ в официалния вестник на Европейския съюз, но все още предстои да бъде приета от Европейския парламент.