В София е установена най-мащабната организирана схема за източване на пенсии, съобщават от местното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

За източването са използвани фалшиви удостоверителни документи за осигурителен стаж и доход, издадени от държавна фирма „Строймашинженеринг“.

Схемата е разкрита след серия от проверки на НОИ и от разследване, проведено от МВР и от Националната следствена служба, по подаден от поделението сигнал до прокуратурата. 

За организирането на престъпната схема е била извършена сериозна предварителна подготовка, като е избран „подходящ“ осигурител – държавна фирма в несъстоятелност от 1997 г., заличена през 2012 г. и обявила се за правоприемник на друга държавна фирма - „Транстехника“.

Тя е учредена през 1989 г. и е правоприемник на Стопанско обединение „Вагоностроене“, включващо няколко завода. 

По този начин ДФ „Строймашинженеринг“ се явява привидно легитимирана да съхранява ведомости за заплати на СО „Вагоностроене“ и ДФ „Транстехника“ и включените в състава им заводи и поделения за периода от 1982 г. до 1999 г.

След заличаването на фирмата, в Осигурителния архив на НОИ от физическо лице са предадени ведомости на посочените осигурители.

Впоследствие чрез графологически експертизи е установено, че подписите на множество от работниците, фигуриращи във ведомостите, не са автентични, а за лица, чиято автентичност на подписа е потвърдена, е установено, че в действителност са работили при друг работодател, видно от документи, които не са били представени в пенсионното производство. 

След предаване на ведомостите на заличения осигурител, в периода 2012 г. – 2017 г. в териториалното поделение на НОИ София-град са подадени стотици заявления за отпускане или преизчисляване на отпуснати пенсии с приложени трудови книжки и удостоверения по образец УП-2 и УП-3 за осигурителен стаж и осигурителен доход, на които е придаден вид, че са издадени в периода 2000 г. - 2005 г. от ДФ „Строймашинженеринг“.

Вътрешният анализ на НОИ показал, че представените удостоверителни документи са издадени по-късно от посочената в тях дата, както и че ДФ „Строймашинженеринг“ е правоприемник само на една от дъщерните фирми на ДФ „Транстехника“.

В над 90% от случаите заявителите представят и удостоверения по обр. УП-30, издадени от железопътния завод „Георги Димитров“, а в трудовите им книжки има заверен стаж от завода, който, като част от състава на СО „Вагоностроене“, за кратък период е бил към ДФ „Транстехника“. 

При издаването на тези документи е използвано обстоятелството, че през 1999 г. архивът на ЖПЗ „Г. Димитров“ е бил унищожен при пожар. Всички удостоверителни документи за трудов стаж, издадени от ЖПЗ „Г. Димитров“ и ДФ „Строймашинженеринг“, са за длъжности от първа или втора категория труд и са за периоди, които стриктно допълват липсващи периоди на действително положен трудов стаж. 

В издадените образци УП-2 за осигурителен доход са посочени високи размери на дохода, които значително надвишават средномесечната работна заплата/ средномесечния осигурителен доход за страната и са нереалистични, с оглед на обявената от 1993 г. неплатежоспособност на фирмата. 

Такива документи са използвани и с цел повишаване на индивидуалния коефициент на вече отпуснати пенсии. В приключилите през периода 2019 - 2022 г. десетки съдебни дела по жалби на лица, депозирали в ТП на НОИ - София град документи от ЖПЗ „Г. Димитров“ и ДФ „Строймашинженеринг“, по недвусмислен начин се доказва, че тези документи са неистински и не удостоверяват реално придобити осигурителен стаж и осигурителен доход в посочените предприятия, посочват още от Националния осигурителен институт. 

В съдебните производства се доказва, че лицата в претендираните периоди са работили при друг осигурител и често образователната и професионална им квалификация не предполага работа на посочените в документите длъжности. В леярски цех, например, са "работили" учители, свещеници, художници, медицински сестри, спортисти и др. 

Общият брой заявления, подадени в ТП на НОИ - София град в периода от 2012 г. до 2017 г. с документи от посочената държавна фирма, е над 350. 

С разкриването на схемата за ощетяване на фонд „Пенсии“ е предотвратено нанасянето на щета на Държавното обществено осигуряване в особено големи размери, тъй като става въпрос за дългосрочни плащания, за които биха били необходими ежегодно по няколко милиона лева.

От НОИ припомнят, че след известен период на „затишие“, от 2019 г. е констатирано значително завишаване на опитите за злоупотреби, което налага системното извършване на проверки и анализи на данните от информационната система на НОИ.

Установени са осигурители, подали уведомления за сключени трудови договори с голям брой назначени лица с възнаграждения в размери равни или близки до максималния осигурителен доход за съответната година, без да са внесени осигурителни вноски, както и осигурители, назначавали за кратък период от време лица, които след това са подавали заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица.