Какви нови банкноти ще бъдат отпечатани у нас през 2023 г.? Колко монети ще се отсекат през следващите 12 месеца. Отговорите на тези въпроси получаваме от бюджета на централната ни банка.

Бюджетът на Българска народна банка се състои от два раздела – разходи за издръжка и инвестиционна програма.

Разходите за издръжка за 2023 г. са определени на 265.727 млн. лв. и в сравнение с бюджета за 2022 г. размерът им е увеличен с 88.5%, в това число 109.673 млн. лв. за разходи по дейности, свързани с подготовката за въвеждането на еврото като законно платежно средство в Република България (подготовката за въвеждането на еврото).

Инвестиционната програма за 2023 г. възлиза на 97.469 млн. лв., което представлява увеличение с 231.2% спрямо бюджета за 2022 г. Увеличението е резултат от планирането на дейности, свързани с поддръжката и развитието на информационните системи на БНБ и изпълнението на Програмата за недвижимите имоти на Българската народна банка, в това число 52.681 млн. лв. за дейности, свързани с подготовката за въвеждането на еврото. 

Нови банкноти и монети

За производството на нови монети до края на 2022 г. се очаква да бъдат изразходвани общо 21.624 млн. лв., в това число 6.973 млн. лв. за отсичане на разменни монети и 14.651 млн. лв. за отсичане на юбилейни и възпоменателни монети.

За осигуряване на нормалното обслужване на наличнопаричното обращение до края на годината ще бъдат произведени 71 млн. броя банкноти, като разходите за тях са в размер на 10.269 млн. лв.

Общо 50 млн. броя от новите банкноти ще бъдат с номинал от 50 лева, става ясно от бюджета на централната банка за 2023 г.

За покриване на потребността от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2023 г. се предвижда да се отсекат 115 млн. броя разменни монети. Във връзка с подготовката за въвеждането на еврото като законно платежно средство са предвидени 89.819 млн. лв. за производство на 780 милиона евромонети.