Българската народна банка публикува годишните резултати на банките у нас.

Те показват, че изминалата 2022 г. е една от най-успешните в историята на банковата система, а родните трезори я завършват с рекордни резултати. 

Печалба

Към 31 декември 2022 г. печалбата на банковата система достига 2.1 млрд. лв., или с 663 млн. лв. (46.8%) повече спрямо реализираната за 2021 г.

През 2022 г. нетният лихвен доход се повишава с 470 млн. лв. (17%), а нетният доход от такси и комисиони – със 189 млн. лв. (15.2%).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на отчетния период са 586 млн. лв. (при 594 млн. лв. към 31 декември 2021 г.).

Активи

В края на декември 2022 г. активите на банковата система у нас достигат 155.4 млрд. лв., като през четвъртото тримесечие на годината отбелязват ръст от 6.5 млрд. лв. (4.4%), според данни на БНБ. 

Делът на кредитите и авансите в края на отчетния период е 59.6% (при 60.1% в края на септември). Отношението на ликвидно покритие в края на декември 2022 г. е 235% (при 235.9% в края на септември).

Ликвидният буфер (бел. ред. това е способността на банките за противодействие в краткосрочен план при сценарий на ликвиден шок) възлиза на 46 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – на 19.6 млрд. лв. (при съответно 41.7 млрд. лв. и 17.7 млрд. лв. в края на септември).

Кредитиране

Брутните кредити и аванси нарастват на тримесечна база с 3.1 млрд. лв. (3.4%) до 96.1 млрд. лв.

Спрямо края на септември 2022 г. брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 2.1 млрд. лв. (2.5%) до 86.1 млрд. лв., а вземанията от кредитни институции – с 1 млрд. лв. (11.2%) до 10.1 млрд. лв.

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 1.1 млрд. лв. (2.4%), тези за домакинствата – с 804 млн. лв. (2.4%), а за други финансови предприятия – с 274 млн. лв. (4.5%), докато кредитите за сектор Държавно управление намаляват с 24 млн. лв. (2.5%).

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на декември 2022 г. възлизат на 4.45 млрд. лв. (при 4.74 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 4.63% (при 5.09% в края на септември).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на декември е 2.26 млрд. лв. (при 2.38 млрд. лв. в края на септември), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2.44% (при 2.66% в края на септември).

Депозити

Депозитите в банковата система през четвъртото тримесечие на 2022 г. се увеличават с 5.9 млрд. лв. (4.6%) до 134.1 млрд. лв. При депозитите на домакинствата увеличението е с 3 млрд. лв. (4.2%), а на нефинансовите предприятия – с 1.4 млрд. лв. (3.2%).

Депозитите на сектор Държавно управление, на кредитните институции и на другите финансови предприятия през тримесечието нарастват съответно с 362 млн. лв. (9.8%), с 495 млн. лв. (6.7%) и със 733 млн. лв.(18.4%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на декември 2022 г. възлиза на 17.3 млрд. лв. - с 644 млн. лв. (3.9%) повече спрямо отчетения в края на септември. Нарастването му през тримесечието се дължи главно на увеличението на печалбата.