Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2022 г. е 1 839 лв., за ноември - 1 851 лв., а за декември - 1 947 лева. Това сочат данни на Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 879 лв., като нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. със 7.8%.

НСИ

Икономическите дейности, в които е регистриран най-голям ръст, са „Образование“ - с 19.7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 14.9%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 12.6%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.0%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 23.4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 23.1%, и  „Други дейности“ - с 22.1%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2022 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 4 417 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 934 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 853 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 088 лева;
  • „Други дейности“ - 1 275 лева;
  • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 356 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 13.5%, а в частния - със 17.7%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г. намаляват с 16.5 хил., или с 0.7%, спрямо края на септември 2022 г., като достигат 2.26 млн., по предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.9%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.5%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ - с 1.2%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 1.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.5 и 16.8%.

В края на декември 2022 г., в сравнение с края на декември 2021 г., наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 5.6 хил. или с 0.2%.

Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 6.5 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.1 хил., и „Строителство“ - с 3.9 хил., а най-голямо увеличение - в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.1 хил., и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 3.7 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ -   с 3.1%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 2.3%, и в „Преработваща промишленост“ - с 1.4%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ - с 5.7% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.4%.