През 2022 г. икономически активните лица в България на възраст между 15 и 64 навършени години са 3.191 милиона, или 73.6% от населението на същата възраст.

Това включва заетите и тези, които активно търсят работа. В сравнение с 2021 г., коефициентът на икономическа активност се увеличава с 1.6 процентни пункта, показват данните на Националния статистически институт. 

Общият брой на заетите лица на възраст между 15 и 64 години e 3.05 млн. Коефициентът на заетост е средно 70.4%, като при мъжете е по-висок - 73.8% спрямо 66.8% за жените. В сравнение с 2021 г., той се увеличава с 2.3 процентни пункта.

През 2022 г. безработните лица (които активно търсят работа) са 140 400, от които 55.7% са мъже, а 44.3% - жени. Коефициентът на безработица е 4.3% (4.5% за мъжете и 4.1% за жените), като в сравнение с 2021 г. намалява с 1 процентен пункт.

Коефициентът на безработица за възрастовата група между 15 и 29 навършени години е 7.9%. 

Относителният дял на продължително безработните лица (тези, които нямат работа от една или повече години) е 53.8% от всички безработни, а коефициентът на продължителна безработица е 2.3% (2.5% за мъжете и 2.1% за жените).

През 2022 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1.15 млн., от които 498 500 са мъже и 648 600 са жени. Това включва хората, които не са заети, но и не търсят активно работа. 

Коефициентът на икономическа неактивност сред трудоспособните лица е 26.4% (22.7% за мъжете и 30.3% за жените).

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години (които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща) е 51 700, или 4.5% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 10.5%, показват още данните на НСИ. 

Делът на лицата с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 33.8%. 

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 15.1%.