Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2023 г. е 2 394 лв. и нараства с 19.3% спрямо същото тримесечие на 2022 година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (53.6%), следван от доходите от пенсии (35.8%) и от самостоятелна заетост (4.3%).

Спрямо първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3.3 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0.6 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 4.9 процентни пункта.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

•      Доходът от работна заплата нараства от 1 142 на 1 284 лв. (с 12.4%);

•      Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 97 на 102 лв. (с 4.6%);

•      Доходите от пенсии се увеличават от 619 на 856 лв. (с 38.3%);

•      Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 40 на 46 лв. (с 16.7%).

През първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.6%, а делът на дохода от натура - 0.4%.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2023 г. е 2 149 лв. и се увеличава с 18.0% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.3%), следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (13.9%) и транспорт и съобщения (11.5%).

Спрямо първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1.8 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 1.0 процентен пункт, а на разходите за транспорт и съобщения - с 0.6 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

•      Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 537 на 673 лв. (с 25.3%);

•      Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 70 на 84 лв. (с 19.8%);

•      Разходите за облекло и обувки нарастват от 56 на 60 лв. (с 6.9%);

•      Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 343 на 381 лв. (с 11.1%);

•      Разходите за здравеопазване нарастват от 137 на 155 лв. (с 13.0%);

•      Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 220 на 246 лв. (с 12.0%);

•      Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 56 на 64 лв. (с 15.3%);

•      Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 247 на 299 лв. (с 20.9%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.2 на 18.6 кг и на месо - от 9.5 на 9.2 килограма.

Увеличава се потреблението на зеленчуци - от 12.4 на 13.4 кг, а без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, плодове и зрял фасул.