През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 2% спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2.2%, информират от НСИ.

Крайното потребление регистрира ръст от 2.8%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 5.2% през първото тримесечие на 2023 г. спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава със 3%, а вносът на стоки и услуги намалява с 4.3%. 

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.4%. Брутната добавена стойност нараства с 0.4%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 37.265 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2023 г. е 32.327 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 83.4%, което в стойностно изражение възлиза на 31.084 млрд. лева.

През първото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 5.759 млрд. лв. и заема 15.5% относителен дял в БВП.