Безработицата у нас през първото тримесечие на 2023 г. е 4.4%. Тя е с 0.4 процентни пункта по-ниска, в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., сочат данни на Националния статистически институт.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 години расте с 1.6 процентни пункта, в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., като достига 70.4%.

Коефициентът на икономическа активност за възрастовата група 15 - 64 е 73.7% - в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 1.4 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 43.6 хил., или 4.1% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработица

Безработните през първото тримесечие на 2023 г. у нас са 134.9 хил., от които 72.8 хил. (54.0%) мъже и 62.1 хил. (46.0%) - жени.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г., броят им намалява с 8.7 хил., или с 6.1%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.4 процентни пункта и достига 4.4%, съответно 4.5% за мъжете и 4.3% за жените.

От всички безработни лица 12.4% са с висше, 57.7% - със средно, и 30.0% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше, 4.5% за средно и 13.3% за основно и по-ниско образование.

НСИ

Продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 70.3 хил., или 52.1% от всички останали извън пазара на труда. Коефициентът на продължителна безработица е 2.3%, като е по-висок при мъжете (2.6%), в сравнение с жените (1.9%).

От общия брой на безработните лица 19.3 хил., или 14.3%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2023 г. е 7.1% (8.1% при мъжете и 5.8% при жените).

В сравнение със същото тримесечие на 2022 г., този коефициент е по-нисък с 1.1 процентни пункта, което изцяло се дължи на намалението му при жените - с 2.6 процентни пункта.

Заетост

Oбщият брой на заетите лица през първото тримесечие на 2023 г. е 2 928.0 хил. - 1 545.5 хил. мъже и 1 382.5 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 2.1%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.1%, като при мъжете е 59.1%, а при жените - 47.8%.

През първото тримесечие на 2023 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 1 905.3 хил., или 65.1%, в индустрията - 871.4 хил. (29.8%), а 151.3 хил. (5.2%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 4.0% (116.1 хил.) са работодатели, 7.0% (205.1 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 88.5% (2 590.3 хил.) - наети лица, и 0.6% (16.5 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 1 992.3 хил. (76.9%) работят в частния сектор, а 598.0 хил. (23.1%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 67.6 хил., или 2.6% от наетите лица.

През първото тримесечие на 2023 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 819.9 хил., като коефициентът на заетост е 70.4% (73.5% за мъжете и 67.3% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 37.8% (40.6% за мъжете и 34.9% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.9%, съответно 79.4% за мъжете и 72.4% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. този коефициент се увеличава с 2.0 процентни пункта, с 1.8 процентни пункта при мъжете и 2.3 процентни пункта при жените.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 620.3 хил., или 69.2% от населението в същата възрастова група (74.3% от мъжете и 64.4% от жените). В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3.1 процентни пункта.

НСИ

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през първото тримесечие на 2023 г. е 2 446.8 хил., от които 996.7 хил. (40.7%) са мъже и 1 450.0 хил. (59.3%) - жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 051.4 хил. (464.2 хил. мъже и 587.2 хил. жени) и представляват 26.3% от населението в същата възрастова група (23.0% от мъжете и 29.6% от жените).

От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39.1% са неактивни поради участие в образование или обучение.