Общият показател на потребителското доверие през юли 2023 г. се увеличава с 3.2 пункта спрямо априлското си равнище - от -28.7% на -25.5%. Показателят обаче все още остава отрицателен, което означава, че повечето хора са песимистично настроени по отношение на икономическата ситуация в страната, показват данните на Националния статистически институт.

Повишението на показателя през юли се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 12 месеца бележи леко подобрение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 3.9 пункта (от -63.4 на -59.5 пункта). Очакванията на живеещите в градовете остават благоприятни за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с предходното наблюдение през април. 

Оценките на потребителите за финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-позитивни спрямо три месеца по-рано.

Потребителите продължават да смятат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани през април. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите 12 месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващата година прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което се наблюдава понижение на балансовия показател с 1.3 пункта - от 14.7 на 13.4 пункта. 

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им относно възможността да спестяват през следващите 12 месеца се влошават.

Последната анкета отчита лек спад в общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващата година са по-резервирани.