Активите на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове растат до рекордните 21.28 млрд. лева към 31 март 2023 г. спрямо 19.36 млрд. лева година по-рано.

Най-голяма част от активите се контролира от универсалните пенсионни фондове (УПФ) - 18.3 млрд. лева, увеличаващи се с над 1.7 млрд. лева в последните 12 месеца.

Активите на професионалните пенсионни фондове (ППФ) достигат 1.475 млрд. лева, а тези на доброволните пенсионни фондове са 1.36 млрд. лева.

В какво фондовете влагат парите ни за втора пенсия?  

Универсалните пенсионни фондове (УПФ)

Инвестираните средства от страна на универсалните пенсионни фондове (УПФ) достигат 16.8 млрд. лева към края на първото тримесечие на годината.

Общо 57%, или 9.6 млрд. лева от тях, са вложени в дългови ценни книжа (ДЦК), като най-голям е този дял при ДСК-Родина (72.49%), Алианц България (65.4%) и ОББ (64.55%). Най-малко средства в ДЦК са инвестирани от Бъдеще (7.88%), както и от ЦКБ-Сила (35.7%).

В акции, права и варанти са вложени близо 1/3 от съвкупните инвестиции на универсалните фондове (31.65%). Общо пет от дружествата са инвестирали по над 20% от средствата в акции – Бъдеще, ЦКБ-Сила, Топлина, ДаллБогг: Живот и здраве и ОББ.

УПФ Бъдеще е лидер и по инвестирани средства във взаимни фондове – 22.52%, следван от Топлина (19.91%) и ДаллБогг: Живот и здраве и Доверие (по над 17%).

Около 8% от инвестициите на УПФ са насочени към корпоративни облигации, а 1.41 на сто са в депозити.

Професионалните пенсионни фондове (ППФ)

Инвестициите на тези фондове възлизат на 1.346 млрд. лева, като общо 664 млн. лева от тях са вложени в ДЦК, а други 509 млн. лева – в акции и инвестиционни фондове.

Четири от фондовете насочват повече от 60% от инвестициите си в ДЦК. Подобна нискорискова стратегия следват от ДСК-Родина, Алианц България, ОББ и ДаллБогг: Живот и здраве.

На обратния полюс с Бъдеще, който няма инвестиции в ДЦК. Именно този фонд, както и Съгласие, насочват 57% от инвестиции си в акции и фондове.

Агресивна инвестиционна стратегия следват и от ЦКБ-Сила и Топлина, които влагат 48 и 46% от парите в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми.

Всеки десети лев професионалните фондове насочват към корпоративни облигации, а под 2% са в инвестиционни имоти.

Доброволни пенсионни фондове (ДПФ)

Инвестициите на доброволните фондове възлизат на 1.27 млрд. лева, от които 561 млн. лева са дело на най-големия фонд – Алианц България. Малко над 50% от инвестициите на фондовете са в ДЦК, а 41.34 на сто са в акции и инвестиционни фондове.

С най-голям дял вложения към този клас активи са Съгласие (81%), Бъдеще (78%) и Топлина (64%). Три от фондовете имат депозити, като Пенсионоосигурителен институт насочва 8.48% от инвестициите си в търговските банки. 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръки за покупко-продажба на активи