Общата сума на активите на банковата система към 31 юли 2023 г. е 160.7 млрд. лв., като спрямо 30 юни намалява с 376 млн. лв. (0.2%).

Към 31 юли 2023 г. печалбата на банковата система е 2 млрд. лв. - с 819 млн. лв. (68%) повече спрямо реализираната за същия период на 2022 г.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на юли 2023 г. са 227 млн. лв., или със 17 млн. лв. (7.1%) по-малко от отчетените към 31 юли 2022 г.

През месеца намалява балансовата стойност на кредитите и авансите – с 1.1 млрд. лв. (1%), до 103.6 млрд. лв., както и на дълговите ценни книжа – с 566 млн. лв. (2.3%), до 23.6 млрд. лв.

В края на юли делът на кредитите и авансите в балансовите активи е 64.4%, а на дъговите ценни книжа – 14.7% (при съответно 65% и 15% в края на юни).

Общите брутни кредити и аванси в края на юли са 107 млрд. лв. и на месечна база намаляват с 1 млрд. лв. (1%).

Вземанията от кредитни институции спадат с 1.8 млрд. лв. (10.8%), до 14.5 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл нараства със 727 млн. лв. (0.8%), до 92.4 млрд. лв.

Увеличават се кредитите за други финансови предприятия (с 95 млн. лв., 1.2%), за нефинансови предприятия (със 160 млн. лв., 0.3%) и за домакинства (с 540 млн. лв., 1.5%). Намаляват кредитите за сектор държавно управление – с 69 млн. лв. (6.7%).

Общите депозити в банковата система в края на юли са 137.6 млрд. лв., като през месеца е отчетен спад с 854 млн. лв. (0.6%).

Намаляват депозитите на кредитни институции – с 1.9 млрд. лв. (18.9%), както и на сектор Държавно управление – с 327 млн. лв. (7.8%).

Увеличават се депозитите на други финансови предприятия (със 187 млн. лв., 4.4%), на нефинансови предприятия (с 567 млн. лв., 1.3%) и на домакинства (с 605 млн. лв., 0.8%).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на юли е 18.7 млрд. лв. и на месечна база нараства с 348 млн. лв. (1.9%). Основен принос за растежа има повишената печалба през месеца.