Брутният вътрешен продукт на България през второто тримесечие на тази година нараства с 1.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. Това показват актуализираните данни на Националния статистически институт. 

Годишният ръст е актуализиран с 0.1 процентни пункта нагоре спрямо първата оценка, публикувана през август тази година. 

БВП в стойностен обем

През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 42.315 млрд. лв. по текущи цени, според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 564 лв. от стойностния обем на показателя. 

При среден за тримесечието валутен курс от 1.797387 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 23.543 млрд. долара, или 3 652 долара на човек от населението. 

Преизчислен в евро, БВП е 21.635 млрд. евро, като на човек от населението се падат 3 356 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2023 г. възлиза на 37.444 млрд. лв. по текущи цени. 

През второто тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4.2%, което представлява нарастване с 0.2 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2022 година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2 процентни пункта до 30%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 65.8% през второто тримесечие на 2023 г. при 64% през второто тримесечие на 2022 година.

През второто тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 79.7% от БВП, инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17.6% от БВП, а останалите 2.7 на сто идват от външнотърговското салдо от стоки и услуги, което е положително.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0.4% спрямо предходното тримесечие според предварителните сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база.

Статистиката отчита нарастване на крайното потребление с 1.8%, а на инвестициите - с 1.5%, спрямо предходното тримесечие.

Годишни изменения

БВП нараства с 1.9%, а брутната добавена стойност - с 2.2% през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г. 

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4% и инвестициите - със 7.3%. 

През второто тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 0.9%, а вносът на стоки и услуги - с 6.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г.