През август активите на банковата система у нас нарастват с 2.1 млрд. лв. (1.3%) - до 162.8 млрд. лв.

На месечна база се увеличава размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (главно поради нарастването на парични салда в централни банки) и делът ѝ в структурата на балансовите активи се повишава до 17.4% (при 16.7% в края на юли).

През август нарастват също кредитите и авансите (с приноса на кредитния портфейл), а делът им в общите активи в края на периода е 63.9% (при 64.4% в края на юли).

Увеличава се размерът и на дълговите ценни книжа, които в края на август заемат 14.5% от активите (при 14.7% в края на юли).

Общите брутни кредити и аванси на месечна база нарастват с 495 млн. лв. (0.5%) и в края на август достигат 107.5 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции отбелязват намаление с 264 млн. лв. (1.8%), до 14.3 млрд. лв. 

Брутният кредитен портфейл нараства със 759 млн. лв. (0.8%), до 93.2 млрд. лв.

Увеличават се кредитите за домакинства (с 594 млн. лв., 1.6%), за други финансови предприятия (с 257 млн. лв., 3.3%) и за сектор държавно управление (с 64 млн. лв., 6.7%), а тези за нефинансови предприятия намаляват – със 156 млн. лв. (0.3%).

Спрямо края на юли депозитите в банковата система нарастват с 1.9 млрд. лв. (1.4%), до 139.5 млрд. лв., като е отчетен растеж при всички институционални сектори.

Основен принос има увеличението на депозитите на нефинансови предприятия (с 1.2 млрд. лв., 2.6%).

Нарастват също депозитите на домакинства (с 265 млн. лв., 0.3%), на други финансови предприятия (със 174 млн. лв., 3.9%), на кредитни институции (със 152 млн. лв., 1.9%), както и на сектор държавно управление (със 117 млн. лв., 3%).

Балансовият собствен капитал на банковата система спрямо края на юли се увеличава с 310 млн. лв. (1.7%), до 19 млрд. лв. с приноса на месечното повишение на печалбата.

Към 31 август 2023 г. печалбата на банковата система е 2.3 млрд. лв. - с 941 млн. лв. (67.9%) повече спрямо отчетената за осемте месеца на 2022 г., съобщават от БНБ. 

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на август 2023 г. са 273 млн. лв., или с 9 млн. лв. (3.4%) повече от начислените към 31 август 2022 г.