Пенсиите за октомври се изплащат от вчера, 9 октомври - два дни по-късно от обичайното 7-о число на месеца. Това неминуемо води до опашки пред пощенските станции. Причината за чакането с часове е и намаляването на пощенските клонове и сливането им.

От началото на година близо 100 пощенски станции в цялата страна са закрити и това създава неудобство за клиентите им и най-вече за пенсионерите, които си получават парите на място, посочва darik.bg.

За да не се стига до такива огромни опашки, от "Български пощи" приканват пенсионерите да съблюдават графиците за изплащане, но въпреки това повечето хора отиват още в първите дни, защото са свършили парите от предишния месец.

Този месец пощенските станции изплащат пенсиите в периода от 9 октомври до 20 октомври, тъй като 7 октомври се падна събота. Сумите от пенсии, преведени с пенсионен запис, се изплащат при поискване в 20-дневен срок от получаването в пощенската станция.

Ако пенсионният запис не се изплати на пенсионера в 20-дневен срок, той се връща от пощенската станция на ТП на НОИ, което го е изготвило. За да бъде отново изпратен неполученият пенсионен запис, е необходимо лицето да уведоми съответното териториално поделение на НОИ.

За да не чакат възрастните хора на опашки, могат да си открият разплащателна сметка или сметка за основни операции в някоя банка, като към нея могат да си извадят и дебитна карта. 

Когато пенсията се изплаща чрез банка, преводът на сумите за пенсии се извършва в първите 3 работни дни от началото на изплащането в пощенските станции, а именно от 7-о до 9-о число на месеца включително, когато тези дни са работни.

Когато те са неработни, какъвто е случаят този месец, преводът се извършва в първия работен ден. Това означава, че сумите по личните платежни сметки на пенсионерите могат да бъдат налични и на 10-о число на месеца, за който се отнасят.

С колко се вдигнаха пенсиите след последното увеличение

Тъй като много често пенсионерите не са информирани за това, е важно да знаят, че невинаги пенсията може да се получи от банката на 7-о число, обясняват от НОИ.

Пенсия за минало време, за част от месеца или за текущия месец се извършва чрез допълнителен превод в банката в периода от 1-во до 30-о число на месеца.

Когато има неполучени суми от пенсия и добавки, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от ТП на НОИ, което съхранява пенсионното досие на пенсионера.

Според Кодекса за социално осигуряване вземането за пенсия и добавки, включително след смъртта на пенсионера, се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Този срок се прилага както по отношение на титуляря на пенсията, така и за неговите наследници.

Друг начин, по който може да се изплаща пенсията, е по лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банковата сметка – IBAN.

Как да изберем къде да ни изплащат парите

При подаване на заявлението за отпускане на пенсия във формуляра се попълва желанието на пенсионера как да получава пенсията си, т.е. той вече трябва да е избрал само един от начините за изплащане на пенсията.

Не се допуска част от пенсията да се изплаща чрез пощенска станция, а друга по банка.

Ако избере да получава парите си по банков път, при първоначалното отпускане на пенсията пенсионерът трябва да посочи в заявлението на съответното място номера на сметката, по която иска да му се превеждат парите.

Заявлението може да бъде подадено чрез банка при разкриване на сметката, или може да бъде изпратено по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ.

Всеки трети работещ пенсионер без увеличение на пенсията

Преди обаче да посети териториалното поделение на НОИ, пенсионерът трябва да си открие лична платежна сметка в банка, която той си избере. В този случай е много важно да се знае, че сметката трябва да е лична.

Освен това тя може да бъде само спестовна безсрочна или разплащателна. Пенсията може да бъде изплащана и чрез дебитна карта, която представлява вид разплащателна сметка.

Задължително условие е към заявлението да се приложи копие на документ от банката, в който е вписан IBAN на сметката.

Когато заявлението е прието в банката и тя има договореност с НОИ за обмен на подобна информация, не се прилага копие на документ с номера на платежната сметка, а банката потвърждава в заявлението номера на сметката на титуляря.

Важно е да се знае, че заявленията за превеждане на пенсия по лична платежна сметка, получени в ТП на НОИ до 25-о число на месеца, се изпълняват от първо число на месеца, следващ този на подаването им, а получените след 25-о число се изпълняват от първо число на втория месец, следващ месеца на подаването, уточняват от НОИ.

Кои пенсионери получават висок коефициент при пенсиониране

Когато пенсионерът реши да закрие сметката си в дадена банка, е желателно незабавно да уведоми НОИ за това обстоятелство. Тъй като пенсиите се превеждат месец за месец, и ако в НОИ няма такава информация, отново ще преведе парите по нея.

В този случай банката уведомява НОИ, че сметката е закрита и връща преведените суми. Така човекът може да остане без пенсия, докато не заяви начина за нейното получаване.

Как да променим първоначалния си избор

Всеки пенсионер има право да промени първоначалния си избор дали пенсията да му се изплаща в пощата, или по банка. За целта трябва да подаде заявление по електронен път. 

Заявлението се подава при прехвърляне на изплащането на пенсията от една пощенска станция в друга, от пощенска станция в банка или от банка в пощенска станция.

Най-добрите държави за пенсиониране

Когато се прехвърля от пощенска станция в банка, както и при промяна на банкова сметка, задължително се прилага копие на документ с номер на банковата сметка. Не се изисква задължително електронен подпис, но пенсионерът трябва да има ПИК (специален номер, който се издава от НОИ).

Ако заявлението се подава чрез упълномощено лице или законен представител (настойник), трябва да се представи и пълномощно, съдебно решение и др.