Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство през 2022 г., възлиза на 12.9 млрд. лв. , което е с 19.2% повече в сравнение с предходната година.

Увеличението е в резултат на нарастването на цените с 29.8% спрямо 2021 г., докато при обемите на произведените количества се наблюдава намаление - с 8.2%, информира от Националния статистически институт (НСИ).

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 9.69 млрд. лв. и представлява 75.2% от общата стойност на селскостопанската продукция.

Преобладаващата част (87.2%) е от зърнени и от технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 5.48 млрд. лв. и 2.97 млрд. лева.

В сравнение с 2021 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е по-висока с 19.6%, което е в резултат на увеличение на цените - с 33.5%, докато при обемите се регистрира спад - с 10.4%.

През 2022 г. стойността на произведената продукция от животновъдството възлиза на 2.33 млрд. лв., или 18.1% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2021 г. стойността ѝ нараства с 18.9%, което е в резултат на увеличение на цените с 23.1%, докато произведените обеми намаляват с 3.4%.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 1.15 млрд. лв. (49.3% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 1.18 млрд. лв. (50.7% от продукцията в животновъдството).

В сравнение с 2021 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни се увеличава с 19.1%, което се дължи на нарастване на цените с 24.1%, докато обемите намаляват с 4.0%.

Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната година отбелязва увеличение с 18.7%, което е в резултат на ръст на цените - с 22.3%, докато обемите спадат с 2.9%.

Междинно потребление

През 2022 г. стойността на вложените в селското стопанство средства за текущо потребление се равнява на 6.98 млрд. лв., което е с 24.5% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на ръст в цените - с 32.6%, докато при обемите има спад - с 6.1%.

Спрямо 2021 г. се наблюдава увеличение на почти всички вложения за текущо потребление. Най-голям ръст е отбелязан при минералните торове в резултат на нарастване на цените - с 108.2%, докато обемите намаляват - с 8.5%.

Брутна добавена стойност

Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност в селското стопанство се равнява на 5.91 млрд. лева. Тя е с 13.5% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на значителния ръст на цените - с 26.7%, докато при обемите има спад - с 10.4% на годишна база.

През 2022 г. нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство възлиза на 5.74 млрд. лв. и е с 16.0% по-висок спрямо предходната година.

Увеличението е в резултат на ръста на произведената в селското стопанство през 2022 г. брутна добавена стойност спрямо предходната година.

През миналата година нетният предприемачески доход в селското стопанство достига 3.19 млрд. лв. и намалява спрямо предходната година с 2.5%.

През 2022 г. бруто образуването на основен капитал в селското стопанство се равнява на 1.16 млрд. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 21.2%.

По-голямата част от него – 1.078 млрд. лв. (92.6%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства - 744.0 млн. лв. (дял от 63.9%), и в сгради - 331.2 млн. лева (дял от 28.4%).

Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) през 2022 г. е 85.6 млн. лева.