Кредитите за домакинствата и НТООД (бел. ред. юридически лица, чиято основна дейност е свързана с обслужване, подпомагане и съдействие на домакинствата) достигат 36.92 млрд. лв. в края на септември, като сумата представлява 19.7% от БВП на страната.

Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14% (14.2% годишно повишение през август 2023 г).

В края на септември 2023 г. жилищните кредити възлизат на 18.763 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.8% (18.7% годишно увеличение през август 2023 г).

Потребителските кредити достигат 16.494 млрд. лв. и се увеличават с 10.5% спрямо септември 2022 г. (10.8% годишно повишение през август 2023 г). 

На годишна база другите кредити намаляват с 1% (1.4% годишно повишение през август 2023 г.), като достигат 396.5 млн. лева.

Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 3.3% на годишна база през септември 2023 г. (3.3% годишно повишение през август 2023 г.) и в края на месеца са 447 млн. лева.