Жилищното кредитиране ускорява своя ръст през октомври, а кредитите за домакинствата достигат 20% от БВП на страната за първи път в историята.

Данни на БНБ сочат, че сектор „Домакинства и НТООД“ има задължения от 37.413 млрд. лв. Спрямо година по-рано те се увеличават с 14.3% (14% годишно повишение през септември 2023 г).

В края на октомври 2023 г. жилищните кредити са 19.078 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 19.2% (18.8% годишно увеличение през септември 2023 г).

Потребителските заеми възлизат на 16.658 млрд. лв. и растат с 10.7% спрямо октомври 2022 г. (10.5% годишно повишение през септември 2023 г). 

На годишна база другите кредити намаляват с 1.6% (1% годишно понижение през септември 2023 г.), достигайки 398.6 млн. лева.

Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 2% на годишна база през октомври 2023 г. (3.3% годишно повишение през септември 2023 г.) и в края на месеца са 455.8 млн. лева.